Over enkele jaren start Waterschap Rivierenland met de bouw van een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam. Doordat de Giessen dan een groter gebied moet afwateren, kunnen in de bocht bij Giessen-Oudekerk hogere waterstanden en hoge stroomsnelheden ontstaan. Tevens kan het leiden tot problemen met de afvoer naar het nieuwe gemaal. Uit drie kansrijke alternatieven heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland op 12 april 2022 de keuze gemaakt om in de bocht bij Giessen-Oudekerk een onderwaterdamwand te plaatsen en de Giessen deels te baggeren. Dit voorkeursalternatief heeft ook ter inzage gelegen. Het project gaat nu de planuitwerkingsfase in waarbij de plannen verder wordt uitgewerkt.

Onderwaterdamwand in de bocht Giessen-Oudekerk

De bocht in Giessen-Oudekerk is te krap wanneer het gemaal in werking treedt. Daarom heeft het waterschap de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende kansrijke alternatieven om het knelpunt op te lossen. De onderwaterdamwand zal op ca. 3 tot 5 meter afstand van de oever worden aangebracht. De bestaande oeverbescherming en het aangezicht blijven ongewijzigd. Daarnaast zal de Giessen gebaggerd worden tussen Giessenburg en de aansluiting van het nieuwe boezemgemaal in Hardinxveld-Giessendam tot -4,25 m NAP. Op de website van het Waterschap staat de Nota Voorkeursalternatief, de Nota Kansrijke Alternatieven en de Nota van Beantwoording met daarin de reacties op de ingediende zienswijzen: https://www.waterschaprivierenland.nl/Nota_VKA

Verdere uitwerking tijdens de planuitwerkingsfase

Het voorkeursalternatief  “onderwaterdamwand en baggeren” wordt in de komende planuitwerkingsfase verder uitgewerkt. De planuitwerkingsfase loopt van 2022 tot eind 2023. Er wordt nader onderzocht op welke manier de damwand wordt ingebracht om schade aan oevers en beschoeiingen te voorkomen. Ook wordt onderzocht waar en hoe diep exact de damwand komt om gevaar voor bootjes en zwemmers te voorkomen en welke kansen vanuit de omgeving meegenomen kunnen worden. Hiervoor gaat het Waterschap persoonlijke gesprekken voeren met directbetrokkenen.

Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H)

De maatregelen in de bocht Giessen-Oudekerk zijn onderdeel van het totale maatregelenpakket om het watersysteem in de Alblasserwaard anders in te richten. Door aanpassingen in het watersysteem zijn we beter voorbereid op de effecten van klimaatverandering, hoeven minder kades versterkt te worden en zijn de waterpeilen beter beheersbaar. Alle maatregelen vallen onder het Gebiedsprogramma A5H van Waterschap Rivierenland.